Devlet Personel Rejiminde Karmaşa

I. Giriş

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) tarafından 25.07.2018 tarihinde 7145 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına DairKanun”kabul edildi. Toplam 28 maddeden oluşan bu Kanun ile organik niteliği olan 15 kanun ve kanun hükmünde kararname (KHK) değiştirilmiş ve bir kanun da ilga edilmiştir.1 Ayrıntılı hükümleriyle birden çok ve farklı konuları düzenleyerek çeşitli kanunlarda ve KHK’lerde değişiklik yapan bu Kanun, her şeyden önce bir “torba kanun” olması sebebiyle eleştiriye açıktır. Olağanüstü halden olağan hale geçişi sağlayacak şekilde2 temel hak ve özgürlüklere ilişkin çok önemli hususların bu şekilde bir torba kanunla düzenlenmesi, yasama organındaki demokratik müzakere sürecini askıya alanbir usul saptırmasıdır3 ve yalnızca bu yönüyle bile hukuk devletini açıkça ihlaletmektedir.

Ancak bu yazı kapsamında 7145 sayılı Kanun’un sadece görevden alınmış ve alınacak olan kamu personeliyle ilgili hükümlerinin hukuksal bir değerlendirmesi yapılacaktır.

***

Yazının devamını Hukuk Defteleri’nin 16. sayısında okuyabilirsiniz.

print