Emeğin Notları: Uzaktan Çalışma Yönetmeliği İş Hukukunun İşçiyi Koruma Prensibine Aykırı Düzenlemeler İçermektedir

Uzaktan çalışma kavramı ve düzenlemesi mevzuatımıza ilk kez 01 Temmuz 2012 Tarihinde yürürlüğü giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Evde Hizmet Sözleşmesi” başlığını taşıyan üçüncü ayırımında yer alan 461 ile 496. maddeler arasında yer almıştır.

Uzaktan çalışma kavramının 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alması ise, 20 Mayıs 2016 Tarihinde yürürlüğe giren 6715 sayılı İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesi ile olmuştur.

6715 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin madde başlığı “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere maddeye eklenen dört fıkra ile uzaktan çalışmanın esasları belirlenmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine yapılan bu eklemede, uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi olarak tanımlanmıştır. Maddenin beşinci fıkrası ile uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmesinin içeriğinde bulunması gerekli unsurlar sayılmış, işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin sözleşmede yer alması aranmıştır.

Maddenin altıncı fıkrası, uzaktan çalışmada işçilerin, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacağını; işverenin, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirme, gerekli eğitimi verme, sağlık gözetimini sağlama ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini alma konularında yükümlü olduğunu düzenlemektedir.

***

Yazının devamını Hukuk Defterleri’nin 31. sayısında okuyabilirsiniz.

print